Referencie geometrických plánov a prác v katastri nehnutelností

  • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SR – ŽSR (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
  • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctva SR – Lesy SR š.p. (vytýčenie a spracovanie geometrických plánov)
  • Vypracovanie geometrických plánov o zverení majetku mesta Košice jednotlivým správcom (ul. Hlavná, Kuzmányho – sídlisko, Stredné mesto, Letná )
  • Vyhotovenie registra pôvodného stavu, nového stavu, spracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie pre 13 záhradkových osád, geometrický plán na návrh a umiestnenie náhradných pozemkov (ZO v Košiciach a Rimavskej Sobote)
  • Vyhotovenie geometrických plánov pre účely reštitúcie v 23 katastrálnych územiach v okresoch Rimavská Sobota, Žilina a Čadca
  • Oddelenie pozemkov a odňatie z poľnohospodárskej pôdy za účelom usadenia reklamných plôch firmy Respo s.r.o.
  • Iné geometrické plány a vytýčenie hraníc pozemkov - približne 150 zákaziek ročne
  • Vyhotovenie Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) – viac ako 70 katastrálnych území (napr. Holíč, Dedinky, Skároš, Boliarov, Čučma, Čerhov, Lastovce, Jablonec, atd.)

Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky