Vytýčenie hranice pozemkov

Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Vytýčenie sa vykoná na základe podkladov Katastra nehnuteľností : katastrálna mapa, GP, zoznamy súradníc, náčrty pôvodných meraní apod.

Výsledok vytýčenia hranice pozemku

Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačenie hranice parcely v teréne a vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom. Spracovaná dokumentácia obsahuje Protokol o vytýčení hranice pozemku a grafické znázornenie tzv. vytyčovací náčrt.

Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky