Mailový formulár
na zodpovedanie otázok

V prípade, že máte otázky ohľadom ponúkaných služieb a preferujte elektornickú komunikáciu vo forme e-mailov využite nasledujúci mailový formulár. Vaše otázky promtne zodpovedia naši kvalifikovaní pracovníci...

Meno* Telefón
Email* Spoločnosť
Text*

Čo je to geometrický plán?

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

Na čo slúži geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv.

Ako možno rozdeliť alebo zlúčiť pozemky (parcely) ?

Na vykonanie zmeny veľkosti alebo tvaru nehnuteľnosti je potreba súhlasu dotknutých vlastníkov a vyhotovenie geometrického plánu.

Čo je vytýčenie hranice pozemku?

Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Vytýčenie sa vykoná na základe podkladov Katastra nehnuteľností : katastrálna mapa, GP, zoznamy súradníc, náčrty pôvodných meraní apod.

Čo je výsledkom vytýčenia hranice pozemku?

Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačenie hranice parcely v teréne a vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom. Spracovaná dokumentácia obsahuje Protokol o vytýčení hranice pozemku a grafické znázornenie tzv. vytyčovací náčrt.

Čo je to vecné bremeno?

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona a zanikajú písomnou zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

Čo je to plomba?

Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou. Plomba má preventívny účinok. Správa katastra vyznačí plombu najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia podania ako je zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokuratúra.

Čo je to pozemková kniha?

Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej forme v informačnom systéme katastra nehnuteľností. Pozemková kniha sa nachádza len na Správe katastra.

Čo je to BPEJ?

Bonitovaná pôdnoekologická jednotka (BPEJ) je bonitno-pôdna ekologická jednotka na určenie kvality pôdy. BPEJ sa v katastri evidujú až po vykonaní obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav. Evidujú sa v súbore geodetických informácií v samostatnom grafickom súbore obvodom hraníc BPEJ s vyznačením kódu.

Čo znamená parcela registra C a parcela registra E?

Údaje o pozemkoch sa členia na:

 • Údaje o parcelách registra „C“ sú evidované na katastrálnej mape. Ich hranice sú zreteľné v teréne.
 • Údaje o parcelách registra „E“ sú evidované na mape určeného operátu, sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo rozdelené do viacerých parciel, sú ku nim založené právne vzťahy a ich hranice v teréne nie sú zreteľné.

Čo je to ROEP?

Je to register obnovenej evidencie pozemkov. Schválený register je verejnou listinou a je jedným z podkladov na zápis právnych vzťahov a ďalších údajov k pôvodným nehnuteľnostiam a k ostatným nehnuteľnostiam do katastra. Predmetom konania sú:

 • Pozemky, ktoré nie sú vpísané na liste vlastníctva (LV) v katastri nehnuteľností.
 • Predmetom sú aj pozemky, ktoré sú vpísané na LV, ak:
  • nadobudnutie pozemkov vydržaním
  • je vlastnícke právo na LV evidované len v časti – nie k celému pozemku (1/1)
  • ide o pozemky bez geometrického alebo polohového určenia alebo bez výmery, alebo došlo k zmene určeného operátu, alebo neboli prečíslované parcely na LV po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním
  • pozemky nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, tzv. hluché príp. polohluché LV
 • Predmetom konania nie sú pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vojenských obvodoch.

Čo predstavujú pozemkové úpravy?

Pozemkové úpravy sú jedným z kľúčových faktorov pre rozvoj vidieka. Pozemkové úpravy sú zmeny právneho stavu pozemkov v danom katastrálnom území, ktorými sa vo verejnom záujme priestorovo a funkčne usporiadajú pozemky, spájajú alebo sa delia. Zabezpečuje sa nimi prístupnosť a využitie pozemkov a vyrovnanie ich hraníc, tak aby sa vytvorili podmienky pre rozumné hospodárenie vlastníkov pôdy. V prípade potreby dochádza taktiež k reálnemu vytýčeniu týchto pozemkov v teréne.

Čo je vytýčenie stavby ?

Vytýčením stavby sa rozumie priestorové (polohové a výškové) umiestnenie stavby alebo jej časti na pozemku ako aj určenie jej geometrického tvaru podľa projektovej dokumentácie. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku musí byť stavba pred zahájením vytýčená oprávnenou osobou.

Prečo a kedy zamerať stavbu?

Stavba sa zameriava spravidla pred alebo po realizácii. Pokiaľ pred, tak samotné zameranie a následné vyhotovenie geometrického plánu môže slúžiť spolu so znaleckým posudkom ako podklad pre čerpanie úverov z bankových subjektov na danú stavbu. Porealizačné zameranie sa využíva na účely kolaudačného rozhodnutia.

Prečo a kedy zamerať stavbu?

Stavba sa zameriava spravidla pred alebo po realizácii. Pokiaľ pred, tak samotné zameranie a následné vyhotovenie geometrického plánu môže slúžiť spolu so znaleckým posudkom ako podklad pre čerpanie úverov z bankových subjektov na danú stavbu. Porealizačné zameranie sa využíva na účely kolaudačného rozhodnutia.

Čo je účelová mapa?

Účelová mapa je mapa veľkej mierky s obsahom prispôsobeným požiadavkám jej využitia resp. požiadavkám objednávateľa. Takéto mapy sú obsahovo podrobnejšie a presnejšie ako Základné mapy veľkej mierky (ZMVM), ktoré boli tvorené pre požiadavky KN. Sú doplnené o inžinierske siete a technologické zariadenia slúžiace k prevádzke resp. k výrobnej činnosti (napr. produktovody, zásobníky, silá... výhybky, stožiare, signalizačné zariadenia).


Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky