Rozdelenie pozemku

Na vykonanie zmeny veľkosti alebo tvaru nehnuteľnosti je potreba súhlasu dotknutých vlastníkov a vyhotovenie geometrického plánu.

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.
Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky